EHC vs Regensburg 2017_02_03

_K520031
EHC Mitterteich