EHC vs Regensburg 2016_12_04

_K529432
EHC Mitterteich