EHC vs Regensburg 2016_12_04

_K529417
EHC Mitterteich