EHC vs Regensburg 2016_12_04

_K529415
EHC Mitterteich