EHC vs Regensburg 2016_12_04

_K529400
EHC Mitterteich