EHC vs Regensburg 2016_12_04

_K529397
EHC Mitterteich