EHC vs Regensburg 2016_12_04

_K529381
EHC Mitterteich