EHC Mitterteich vs Banik Sokolov 07.10.2016

_K528621
EHC Mitterteich